KMOP
ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το ΚΜΟΠ δραστηριοποιείται για περισσότερα από 30 χρόνια σε δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών απασχολησιμότητας ατόμων που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας. Μέσω δράσεων συμβουλευτικής, επιδιώκεται η δημιουργία των συνθηκών και των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν στα άτομα αυτά να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης και στη συνέχεια να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, το ΚΜΟΠ πρωτοστατεί  κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, κατά κύριο λόγο τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα  για τη βελτίωση των συνθηκών απασχολησιμότητας μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όπως οι γυναίκες θύματα βίας, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι με χαμηλά προσόντα και δεξιότητες, οι άποροι, κ.α, που ως απώτερο στόχο έχουν την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.  

Η φιλοσοφία του φορέα στηρίζεται στην υιοθέτηση ενός ολιστικού μοντέλου εξατομικευμένης παρέμβασης που σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας προωθεί στην απασχόληση μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης και υποστήριξης κοινωνικού, ψυχολογικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Σε πρακτικό επίπεδο, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει λάβει διάφορες εκφάνσεις κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιμέρους προγραμμάτων και δράσεων μέσω των οποίων το ΚΜΟΠ έχει αποκομίσει σημαντική τεχνογνωσία.

Τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει το ΚΜΟΠ σε αυτό το πλαίσιο έχουν υποστηρίξει χιλιάδες άτομα κοινωνικά και επαγγελματικά αποκλεισμένα να (επαν)ενταχθούν στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, τόσο μέσω συνδυαστικών δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης και κατάρτισης σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (π.χ. πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων την περίοδο…….. με χρηματοδότηση του Β' και το Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης), όσο και μέσω παροχής εξειδικευμένων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου (π.χ. πρόγραμμα Σ.Υ.Υ. που υλοποιήθηκε επιτυχώς σε πολλές Περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2003 – 2007).

Σε αρκετές περιπτώσεις οι δράσεις συμβουλευτικής που αναλαμβάνει να παρέχει το ΚΜΟΠ αποτελούν μέρος ευρύτερων τοπικών πρωτοβουλιών που έχουν στο επίκεντρο τους τόσο το άτομο όσο και την κοινότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα προγράμματα αστικής ανάπτυξης που υλοποίησε ο φορέας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, από τη Θράκη μέχρι τη Ρόδο την περίοδο 2005 – 2008, καθώς και τα προγράμματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ στο πλαίσιο των οποίων το ΚΜΟΠ συμμετείχε σε 35 Αναπτυξιακές Συμπράξεις υποστηρίζοντας πάνω από 2.000 ανέργους (2011-2015). Την ίδια περίοδο μάλιστα ο φορέας συνέβαλε επιτυχώς στην προώθηση στην αγορά εργασίας περίπου 5.000 ανέργων σε 21 Δήμους και Περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (2012 – 2013) γεγονός που τον καθιστά έναν από τους αρωγούς του συγκεκριμένου προγράμματος.  Ανάλογες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε περιπτώσεις όπου ο φορέας καλείται να ανταποκριθεί σε μια συγκεκριμένη και επιτακτική ανάγκη, όπως στην περίπτωση των απολυμένων της εταιρείας SPRIDER, την υποστήριξη των οποίων και κατ’ επέκταση επαναπροώθηση στην αγορά εργασίας ανέλαβε το ΚΜΟΠ σε συνεργασία με το ΣΒΒΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης – ΕΤΠ (2016).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΜΟΠ έχει επεκτείνει τη σχετική δράση του πέρα των συνόρων της χώρας σε μια προσπάθεια κεφαλαιοποίησης της εμπειρίας που έχει αποκομίσει σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΜΟΠ έχει συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση δεκάδων διακρατικών έργων και προγραμμάτων τόσο σε χώρες μέλη της ΕΕ όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν ως επίκεντρο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών ανάπτυξης δεξιοτήτων και καλλιέργειας προσόντων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.