ΕΜΕΝ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταναστευτικής Επιχειρηματικότητας : Διέλευση των συνόρων για υπηρεσίες οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης

Η προώθηση της Μεταναστών η επιχειρηματικότητα αποτελεί πρόκληση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς αποτελούν σημαντικό επιχειρηματικό πόρο και συμβάλλουν σημαντικά.

Αριθμός συμφωνίας: 856680

Χρηματοδοτείται από: COSME Διάρκεια: 10/2017-10/2020 


Πρόκληση

Η προώθηση της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας αποτελεί πρόκληση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι μετανάστες αποτελούν σημαντικό επιχειρηματικό πόρο και συμβάλλουν σημαντικά στον επιχειρηματικό δυναμισμό.

Ωστόσο, οι μετανάστες επιχειρηματίες, εκτός από τα ίδια εμπόδια με τους άλλους επιχειρηματίες, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τη γλώσσα, τις πολιτιστικές διαφορές, την άγνοια των κανονιστικών πλαισίων, καθώς και τους κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού και προκατάληψης. Κατά συνέπεια, αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί είναι ότι όλες οι υπηρεσίες προς τους επιχειρηματίες σχεδιάζονται χωρίς αποκλεισμούς και με αει αποτάς την πολυμορφία.

Καινοτομία

Με την ανταλλαγή πρακτικών, εμπειριών και διδαγμάτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα των μεταναστών μεταξύ και μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, στήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα των μεταναστών, το EMEN στοχεύει στην υποστήριξη προγραμμάτων για μετανάστες επιχειρηματίες.

Δράσεις

Το EMEN έχει δημιουργήσει τρεις κοινότητες πρακτικής (CoPs) οι οποίες ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις και διαδίδουν ορθές πρακτικές σε τρεις τομείς που είναι καίριας σημασίας για τη στήριξη της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα:
·         Καθοδήγηση και καθοδήγηση
·         Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
·         Επαγγελματικοποίηση των ενώσεων μεταναστών επιχειρηματιών και διαχείριση της πολυμορφίας στα εμπορικά επιμελητήρια.

Τα εν λόγω ΚΕΠ συγκεντρώνουν τους σχετικούς παράγοντες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και οι δραστηριότητές τους αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών των μελών τους, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων ηγετών τους. Θα λειτουργούν συνεχώς μέσω online φόρων, και θα συναντηθούν επίσης φυσικά (α) σε ένα ετήσιο συνέδριο του συνόλου του έργου? και β) σε εργαστήρια που διοργανώνονται στο περιθώριο άλλων εκδηλώσεων, ανάλογα με το θέμα τους (συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τους οργανισμούς εταίρους).

Τα CoPs θα είναι ανοικτά σε όλες τις οργανώσεις που υποστηρίζουν τους μετανάστες επιχειρηματίες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μαθησιακών κοινοτήτων που επικεντρώνονται στα σημαντικότερα στοιχεία ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος για τους μετανάστες επιχειρηματίες:
·         καθοδήγηση και καθοδήγηση
·         πρόσβαση στη χρηματοδότηση
·         επαγγελματική των ενώσεων μεταναστών επιχειρηματιών σε συνδυασμό με τη διαχείριση της πολυμορφίας σε βασικές οργανώσεις στήριξης των επιχειρήσεων.

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει:
·         Κεφαλαιοποίηση της γνώσης, η οποία αποτελείται από πόρους πληροφόρησης, συγκριτική αξιολόγηση, αξιολογήσεις από ομοτίμους, σεμινάρια, πρακτικό οδηγό.
·         Εκδηλώσεις
·         3 Κοινότητες Πρακτικών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη έργων.

Ο κύριος στόχος είναι ο εντοπισμός γεφυρών και συνδέσεων με άλλες πρωτοβουλίες και τα εργαλεία για να τις εξομαλυνθούμε. Αυτό θα διευκολύνει τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και τη συνεργασία με άλλα έργα στον τομέα της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο για την προώθηση και τη στήριξη των μεταναστών στον τομέα αυτό.

Συνάντηση έργου, Χάγη
Λογότυπο της ΕΕ

Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταναστευτικής Επιχειρηματικότητας (EMEN) (αριθ. 764369) έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Ευρωπαϊκή Ένωση Πληροφοριών για την Τοπική Ανάπτυξη (Βέλγιο) (Συντονιστής έργου)
Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τοπική Δημοκρατία (Γαλλία)
DIESIS (Βέλγιο)
Κοινωνικός Αντίκτυπος GGBH (Γερμανία)
CECOP Cicopa (Βέλγιο)
UNITEE (Βέλγιο)
Ευρωσαμπρές (Βέλγιο)
ETUC (Βέλγιο)
Δίκτυο REVES (Βέλγιο)
Eurada (Βέλγιο)
De Haagse Hogeschool (Ολλανδία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.