MaMuMi

MAMUMI - Χαρτογράφηση της μουσικής της μετανάστευσης

Η μουσική ως εργαλείο ένταξης των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής και καταπολέμησης των διακρίσεων εις βάρος τους.

Αριθμός συμφωνίας: 2019-1-UK01-KA204-061966

Χρηματοδότηση: REC Διάρκεια: 01/2019-01/2021   


Πρόκληση

Καθώς ο αριθμός των ανθρώπων παγκοσμίως που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αυξάνεται ολοένα και περισσότερο εξαιτίας της βίας και των πολεμικών συρράξεων, οι χώρες της Ευρώπης οφείλουν να μεριμνήσουν για την ομαλή ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής και να καταπολεμήσουν τα περιστατικά ξενοφοβίας και ρατσισμού.

Η ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών δεν βασίζεται μόνο στη δυνατότητα πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και την απασχόληση, αλλά και στην αποδοχή και κατανόηση της κουλτούρας τους από τον γηγενή πληθυσμό της χώρας στην οποία εγκαθίστανται.

Καινοτομία

Το MaMuMi είναι ένα διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που εστιάζει στη μουσική και το τραγούδι ως εργαλεία προώθησης της διαπολιτισμικότητας. Το έργο προβλέπει τη συλλογή, επεξεργασία και «ανέβασμα» “Song Stories” σε μία διαδραστική εφαρμογή (app), μέσω της οποίας οι μετανάστες/τριες θα μπορούν να πουν τις ιστορίες των τραγουδιών τους και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την πολιτισμική τους ταυτότητα στο νέο περιβάλλον στο οποίο προσπαθούν να ενταχθούν. 

Δράσεις

Το πρώτο στάδιο του έργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας μεθοδολογικής προσέγγισης για τη χρήση της μουσικής ως εργαλείου για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μεταναστών. Αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει στους μετανάστες και το προσωπικό των ΜΚΟ που συνεργάζονται μαζί τους να αναπτύξουν τις κοινωνικές και δημιουργικές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να εξερευνήσουν προσωπικές ιστορίες που μπορούν να καταγραφούν και να χαρτογραφηθούν σε διαδικτυακούς χώρους.

Διαβάστε το Μεθοδολογικό Πλαίσιο MaMuMi

Προκειμένου να προσδιοριστεί η τρέχουσα χρήση της συζήτησης για τη μουσική ως εργαλείο για την κοινωνική συνοχή και των συναφών αναγκών/κενών μεταναστών (και του προσωπικού των ΜΚΟ), προκειμένου να αναπτυχθεί το μεθοδολογικό πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη ανάλυση σε κάθε χώρα εταίρο. Η Ελληνική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση είναι μια λεπτομερής αξιολόγηση για το πώς η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

Διαβάστε την Ελληνική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Το εγχειρίδιο αυτό έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να προετοιμάσουν και να πραγματοποιήσουν Μουσικά Εργαστήρια, στα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα εκπαιδευτούν στη μέθοδο “Song Stories” (Ιστορίες Τραγουδιών).

Παρακολουθήστε το μουσικό εργαστήρι βίντεο.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα «ανεβάζουν» ιστορίες τραγουδιών στο διαδικτυακό αρχείο του MaMuMi. Η συλλογή αυτή αποσκοπεί στην αλλαγή των στάσεων και των αντιλήψεων απέναντι στους μετανάστες.

Οι ιστορίες τραγουδιών των μεταναστών θα προστεθούν σε έναν εικονικό χάρτη. Επιλέγοντας μία συγκεκριμένη τοποθεσία σε αυτόν τον χάρτη, ο κάθε χρήστης θα μπορεί να ακούσει την ιστορία (και τα αποσπάσματα του τραγουδιού) και να εντοπίσει το ταξίδι μετεγκατάστασης του συγκεκριμένου μετανάστη. Η διαδραστική αυτή εφαρμογή θα είναι κατάλληλη για τηλέφωνο, tablet και υπολογιστή.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο παρών δικτυακός τόπος αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που του παρέχονται.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
University of Gloucestershire (Ην. Βασίλειο - Συντονιστής Έργου)
Inland Norway University Of Applied Sciences (Νορβηγία)
Know and Can Association (Βουλγαρία)
Centro per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Ιταλία)
Centre for Social Innovation (Κύπρος)

Asociacion Caminos (Ισπανία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.