Τομείς Εξειδίκευσης

Ψυχική Υγεία

Εστιάζουμε στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, μέσα από την προώθηση της ευημερίας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υγειονομική περίθαλψη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Μετανάστευση

Στηρίζουμε τους μετανάστες και τις μετανάστριες και παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις για να προωθήσουμε την ομαλή ένταξή τους στις κοινωνίες υποδοχής.

Ισότητα των Φύλων

Η προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα αποτελούν προτεραιότητα για εμάς.

Διακρίσεις

Τασσόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης με σκοπό τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

Απασχόληση

Η απασχολησιμότητα και η επιχειρηματικότητα αποτελούν παράγοντες καίριας σημασίας για την κοινωνική συνοχή.

ΛΟΑΤΚΙ

Υλοποιούμε καινοτόμα έργα για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Trafficking

THB is a major violation of human rights. In close collaboration with the National Referral Mechanism in Greece, we provide services to victims and capacity building programs to various professionals.

Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου

Στόχος μας είναι να μετρήσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο έργων, δράσεων ή/και πολιτικών, συνδυάζοντας τη μεθοδολογία της Κοινωνικής Απόδοσης Των Επενδύσεων (SROI) με τον αντίκτυπο στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Φτώχεια

Η φτώχεια συνιστά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς τα άτομα που πλήττονται από αυτή αντιμετωπίζουν ποικίλες μορφές διακρίσεων. Η μείωση της φτώχειας αποτελεί βασική συνιστώσα για τη διαμόρφωση ανθεκτικών κοινωνιών.

Κοινωνική Οικονομία

Υλοποιούμε έργα κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη δημιουργία ισχυρών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Ενεργός Γήρανση

Η ενεργός γήρανση αποτελεί πρόκληση στη σύγχρονη κοινωνία. Παρέχουμε λύσεις ούτως ώστε τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να παραμένουν ενεργά και χρήσιμα μέλη της.

Εκπαίδευση

Το συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Εθελοντισμός

Ενδυναμώνουμε τον ρόλο των εθελοντών, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντικτύπου.

Νεολαία

Προωθούμε τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική και δημοκρατική ζωή, η οποία έχει θεμελιώδη σημασία τόσο για την προσωπική τους ανάπτυξη όσο και για την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Παγκόσμιος Πολίτης

Προωθούμε τον ρόλο του ενεργού πολίτη του κόσμου, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να αναπτύσσουν γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που θα τους βοηθήσουν να συνεργαστούν όχι μόνο με τις τοπικές τους κοινωνίες αλλά και με κοινωνίες από όλο τον κόσμο.

Ρητορική Μίσους

Υλοποιούμε δράσεις για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΜΜΕ

Παρέχουμε Προγράμματα Ενίσχυσης Ικανοτήτων για δημοσιογράφους σχετικά με τον τρόπο προώθησης και διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αθλητισμός

Ο αθλητισμός είναι ένα μέσο για να αλλάξεις τον κόσμο προς το καλύτερο. Η συμβολή του είναι σημαντική για την κοινωνική ενσωμάτωση, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας.

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.