APPLE

APPLE: Πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη της εγκατάλειψης του σχολείου από τους νέους

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της εκπαίδευσης από τους νέους.

Αριθμός συμφωνίας: 2019-1-UK01-KA201-061942

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Διάρκεια: 12/2019-11/2021   

Λογότυπο έργου

Πρόκληση

Η Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου (ΠΕΣ) εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που έχουν καταβάλει για τη σχολική ένταξη μαθητών/ριών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η αναγκαιότητα για την υλοποίηση του έργου APPLE προέκυψε λόγω των υψηλών ποσοστών ΠΕΣ που παρατηρούνται στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και σε λοιπές συνδεδεμένες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2017), το 10,6% των νέων ηλικίας 18-24 ετών στην Ε.Ε. δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για ποικίλους κοινωνικούς, οικονομικούς και οικογενειακούς λόγους.

Καινοτομία

Το έργο APPLE φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων, τα οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει η εκπαιδευτική κοινότητα. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, που θα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά.

Δράσεις

Τα σεμινάρια ενδυνάμωσης ικανοτήτων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς θα τους βοηθήσουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους καθώς και να εντοπίζουν έγκαιρα τους/τις μαθητές/ήτριες που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες και καλές πρακτικές με τους/τις συναδέλφους τους, αλλά και να διευρύνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο. Μετά την παρακολούθηση των σεμιναρίων, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να παρέχουν στήριξη στους/στις μαθητές/ήτριες που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, καθώς και τις οικογένειές τους. Τα εν λόγω σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Πορτογαλία.

Η ομάδα του APPLE θα διεξάγει ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με μαθητές που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες και εμπειρίες που θα βοηθήσουν στη δημιουργία του οδηγού APPLE για εκπαιδευτικούς. Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα εντοπιστούν οι παράγοντες που οδηγούν σε πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Η ομάδα του APPLE θα δημιουργήσει έναν Οδηγό για Εκπαιδευτικούς που θα περιλαμβάνει υλικό σχετικά με το προφίλ των νέων που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, τα αίτια που τους ωθούν σε αυτή την απόφαση και προσωπικές ιστορίες των ωφελούμενων του προγράμματος (κατόπιν λήψης ενημερωμένης συναίνεσης και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων-GDPR). Ο Οδηγός θα διατίθεται δωρεάν στις γλώσσες των εταίρων του έργου (αγγλικά, ελληνικά, ρουμανικά, ισπανικά, μακεδονικά και πορτογαλικά).

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς, σχολεία, οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία θα αποτελείται από βασικό υλικό (ερευνητικές εργασίες, πρακτικές και εργαλεία που βασίζονται σε γεγονότα/εμπειρία, κ.λπ.), καθώς και οδηγούς, προγράμματα σπουδών και εκθέσεις της APPLE. Η πλατφόρμα APPLE θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους και να εντοπίζουν ευκολότερα τους νέους που κινδυνεύουν να εγκαταλείψει το σχολείο.

Απώτερος σκοπός είναι να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο του έργου APPLE στρέφοντας την προσοχή των φορέων χάραξης πολιτικής, των εκπροσώπων think-tanks, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των ακαδημαϊκών, των ακτιβιστών και των ΜΚΟ σε ένα φλέγον ζήτημα. Τα άτομα που θα συμμετάσχουν στα εργαστήρια συμβουλευτικής (consultation workshops) θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και να επισημάνουν τρόπους πρόληψης και όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εκπονηθούν συνοπτικές εκθέσεις που θα περιλαμβάνουν ειδικά σχέδια δράσης, ενώ οι ερευνητές/ήτριες του έργου θα συμμετάσχουν σε συνέδρια και θα δημοσιεύσουν άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Canary Wharf Consulting (Ηνωμένο Βασίλειο - Συντονιστής έργου)
Aproximar (Πορτογαλία)
FyG Consultares (Ισπανία)
CPIP (Ρουμανία)
ΚΜΟΠ Σκοπίων (Βόρεια Μακεδονία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.