CO.S.M.I.C

CO.S.M.I.C. – Στήριξη των Άτυπων Φροντιστών με Μεταναστευτικό Υπόβαθρο

Το έργο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους μετανάστες άτυπους φροντιστές, οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, διακρίσεων και στιγματισμού.

Αριθμός Συμφωνίας: 2018-1-NO01-KA204-038801

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Διάρκεια: 09/2018 – 12/2020   


Πρόκληση

Οι άτυποι φροντιστές είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, οι οποίοι παρέχουν - συνήθως αμισθί - φροντίδα σε κάποιον που πάσχει από χρόνιες ασθένειες, αναπηρίες ή έχει άλλες χρόνιες ανάγκες υγείας ή φροντίδας, εκτός του επαγγελματικού ή τυπικού πλαισίου απασχόλησης (Eurocarers, 2018).

Λόγω των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών, οι φροντιστές με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι κάτι πολύ σύνηθες πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι μετανάστες φροντιστές, όπως και οι υπόλοιποι φροντιστές, δουλεύουν ακούραστα για να στηρίξουν εκείνους που φροντίζουν, συχνά χωρίς αναγνώριση και εις βάρος της δικής τους υγείας και ευεξίας.

Επιπλέον, βιώνουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υποστήριξης, ενώ τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ως φροντιστές δεν αναγνωρίζονται πλήρως, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Καινοτομία

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει μεθόδους και εργαλεία στήριξης των φροντιστών με μεταναστευτικό υπόβαθρο καθώς και των επαγγελματιών που δουλεύουν με αυτούς, προκειμένου να ενισχύσει την αναγνώριση της δουλειάς τους και τον αυτοπροσδιορισμό τους ως επαγγελματίες, αλλά και να διευκολύνει την πρόσβασή τους στις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Δράσεις

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία πολύγλωσσων ενημερωτικών φυλλαδίων – σε ψηφιακή και έντυπη μορφή – τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος του φροντιστή και βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να αναγνωρίσουν αν ανήκουν σε αυτή την επαγγελματική κατηγορία ή όχι. Τα φυλλάδια θα διανεμηθούν σε μέρη όπου μπορεί να βρεθούν μετανάστες, όπως ενώσεις μεταναστών, πολιτιστικά κέντρα, χώροι λατρείας, νοσοκομεία και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Θα διανεμηθούν σε κοινότητες μεταναστών φυλλάδια που θα ενημερώνουν σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άτυποι φροντιστές μετανάστες και τους τρόπους στήριξής τους.

Θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης εκπαιδεύσεις επαγγελματιών υγείας, προκειμένου να μπορούν να στηρίξουν και να ενδυναμώσουν τους μετανάστες φροντιστές.

Θα αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό μάθημα για επαγγελματίες, το οποίο θα ενισχύσει τις ικανότητές τους να προσεγγίζουν, να συνεργάζονται, να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν τους άτυπους φροντιστές από τις κοινότητες μεταναστών.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Pårørendealliansen (Νορβηγία - Συντονιστής Έργου)
Anziani e non solo cocieà cooperativa sociale (Ιταλία)

Associazione C’ENTRO (Ιταλία)
University of Ljubljana (Σλοβενία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.