Μολδαβία: Ανάπτυξη CSO

Τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη της ανάπτυξης της ΥΑΕ στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Αριθμός Συμβολαίου: 2017/388/484

Χρηματοδοτούμενο από: Europeaid Διάρκεια: 12/09/2017-12/09/2020   


Πρόκληση

Η οργανωτική ικανότητα συνέχισε να αυξάνεται από το 2014, καθώς οι ΟΠΣ άρχισαν να βλέπουν την οργανωτική ανάπτυξη ως πραγματική ανάγκη, όχι απλώς ως απαίτηση του δωρητή. Οι ΟΠΣ δίνουν πλέον μεγαλύτερη προσοχή στην εσωτερική διαχείριση, τους κανόνες και τις διαδικασίες, καθώς και κατάλληλες διακρίσεις μεταξύ διαχειριστικών και διοικητικών λειτουργιών και λειτουργιών διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα, οι ΟΠΣ έχουν αρχίσει να βελτιώνουν τη νομιμότητά τους με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων στην οργανωτική διακυβέρνηση και διαχείριση.

Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα και ο επαγγελματισμός του προσωπικού παραμένουν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΟΠΣ. Η έλλειψη επαγγελματικού προσωπικού αποτελεί αυστηρό πρόβλημα όχι μόνο για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και για τις ΟΠΣ. Άλλα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι υλικά και τεχνικά, καθώς και όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος ή κοινωνική αντίσταση στη μεταρρύθμιση και την αλλαγή που προωθούν οι οργανώσεις.

Δράσεις

Ο γενικός στόχος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών για να καταστεί ισχυρότερος παράγοντας, μεταξύ άλλων στη ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και πολιτικής και εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας λογοδοσίας και διαφάνειας. Θα παρασχεθεί βοήθεια στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Μολδαβία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στη Μολδαβία βασίζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης ικανοτήτων στους δικαιούχους της επιχορήγησης, επωφελούμενων και από τις τρεις παρτίδες της επιχορήγησης της ΕΕ "Στήριξη της κοινωνίας των πολιτών στη Μολδαβία", προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις από επιχειρησιακή άποψη και προοπτική δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΚ.

Θεσμική ενίσχυση του τομέα της κοινωνίας των πολιτών της Μολδαβίας με έμφαση σε μικρότερες, λαϊκές ΟΚΠ εκτός κισινάου, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Υπερδνειστερίας, αφενός, και των συμβουλευτικών οργάνων της CSO, αφετέρου. Αυτό έχει διπλό πεδίο εφαρμογής, καθώς αποσκοπεί στην ενίσχυση της νομιμότητας του τομέα της κοινωνίας των πολιτών για την υποστήριξη προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της –μέσω της αυξημένης διαφάνειας και λογοδοσίας– καθώς και στην ανάπτυξη της ικανότητας των ΟΚΠ να συμμετέχουν αποτελεσματικά και να επηρεάζουν τα διάφορα στάδια του κύκλου χάραξης πολιτικής.

Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση του περιβάλλοντος της κοινωνίας των πολιτών στη Μολδαβία, προκειμένου να καθοριστεί σε ποιο βαθμό υποστηρίζει το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να παραχθεί μια ισχυρή βάση στοιχείων που θα ενημερώνει την ανάπτυξη του δεύτερου χάρτη πορείας της ΕΕ για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στη Μολδαβία.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από την Κοινοπραξία υπό την ηγεσία του KMOP. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Συντονιστής Έργου)
CIDEAL (Ισπανία)
Κόσπε (Ιταλία)
Εταιρικές σχέσεις για κάθε παιδί (Μολδαβία)
Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο (Μολδαβία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.