F.R.I.E.N.D.E.S.K.

F.R.I.E.N.D.E.S.K. - Υποστηρίζοντας τις Εκπαιδευτικές Ενταξιακές Ανάγκες: Ανάπτυξη Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για Παιδιά

Στόχος του έργου είναι η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών ηλικίας 0-6 ετών που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Αριθμός Συμφωνίας: 2019-1-IT02-KA201-062355

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Διάρκεια: 09/2019 – 02/2022  


Πρόκληση

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και πολυδιάστατα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν καταλυτικά τον ψυχισμό των παιδιών, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες ηλικιακές κατηγορίες 0-6 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) “Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood Education and Care in Europe”, που δημοσιεύθηκε το 2009, ειδικά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που εκτίθενται στην φτώχεια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, αφού σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης μπορεί να εμφανίσουν σημαντικά μαθησιακά αλλά και συμπεριφορικά προβλήματα.

Γι’ αυτό τον λόγο, η διαχείριση της εκπαιδευτικής ένδειας/αναλφαβητισμού δεν σχετίζεται μόνο με την αύξηση των εγγεγραμμένων παιδιών σε νηπιακούς και προσχολικούς σταθμούς, αλλά και με την ανάπτυξη ενός κοινωνικού, εκπαιδευτικού και οικονομικού πλαισίου που θα ενεργοποιεί ολόκληρη την κοινότητα.

Καινοτομία

Το F.R.I.E.N.D.E.S.K. είναι ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που επιδιώκει τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού σε παιδιά ηλικίας 0-6 ετών που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες. Με βάση την εφαρμογή του καινοτόμου μοντέλου «Εκπαίδευση & Φροντίδα στην πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ECEC), το F.R.I.E.N.D.E.S.K. προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης και επικοινωνίας, στο οποίο του οποίου δάσκαλοι, εκπαιδευτές, επαγγελματίες της υγείας και εθελοντές θα συνεργαστούν ώστε να προσφέρουν στα σπίτια των παιδιών αυτών υποστήριξη και φροντίδα με θετικό πρόσημο, χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό αλλά με κοινωνική ένταξη και ενσυναίσθηση.

Δράσεις

Θα συνταχθεί έκθεση, η οποία θα εξετάζει την υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά στον κοινωνικό αποκλεισμό παιδιών και την ποιότητα των συστημάτων ECEC σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Θα περιλαμβάνει επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του μοντέλου "Hub & Spoke" σε τοπικό επίπεδο και τη δημιουργία των Γραφείων Οικογενειακής Βοήθειας ("Family Help Desk").

Θα σχεδιαστεί μια σειρά καινοτόμων δραστηριοτήτων κατάρτισης, που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, επαγγελματίες από νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ., με στόχο την αύξηση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων.

Η τοπική αυτοδιοίκηση του εκάστοτε δήμου - εταίρου στο πρόγραμμα θα διοργανώσει πολιτική συζήτηση με όλη την ομάδα ενδιαφερομένων της ECEC σχετικά με το μοντέλο του προγράμματος “Family Help-Desks” αλλά και την ενσωμάτωση των οδηγιών στο επίπεδο εσωτερικής, εθνικής, κοινωνικής πολιτικής.

Ταυτόχρονη ενεργοποίηση των Γραφείων Οικογενειακής Βοήθειας (Family Help-Desks) σε όλη την Ευρώπη προκειμένου οι οικογένειες - στόχοι να λάβουν έμπρακτη βοήθεια.

Θα σχεδιαστεί μια ολοκληρωμένη διαδραστική πλατφόρμα (MOOC), η οποία θα έχει ως στόχο όχι μόνο την παροχή κατάρτισης αλλά και τη συμβολή στην ανάπτυξη της ταυτότητας των ερευνητών και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινότητα. Η πλατφόρμα θα επιτρέψει τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης, της διάδοσης και της ανταλλαγής γνώσεων που παράγονται από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας της κατάρτισης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας θα υποβάλει συστάσεις σε δημόσιους φορείς προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των συστημάτων ECEC. Συγκεκριμένα, θα παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω μέτρων όπως η παροχή στήριξης και παροχών σε οικογένειες, η ποιοτική φροντίδα των παιδιών και η προσχολική εκπαίδευση.

Λογότυπο Erasmus+
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
FISM (Ιταλία - Συντονιστής Έργου)
Università degli Studi di Firenze (Ιταλία)

WUSMED (Ισπανία)
Blue Room Innovation SL (Ισπανία)
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Know and Can Association (Βουλγαρία)

EUROPANET Association (Ρουμανία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.