MEDIS

MEDIS – Μεσογειακά Σχολεία Χωρίς Αποκλεισμούς                                                     

Προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως κλειδί για την κοινωνική ένταξη. 

Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 2017-3615/001-001

Χρηματοδοτείται από: Διάρκεια Erasmus+: 01/2018 – 01/2021


Πρόκληση

Τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ αντιμετωπίζουν σήμερα μια σοβαρή πρόκληση· μια πρόκληση που αν και δεν είναι νέα, έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των απότομα αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Οι χώρες της ΕΕ – ιδίως οι μεσογειακές – πρέπει να αντιμετωπίσουν την παρουσία στα σχολεία μεγάλου αριθμού παιδιών με μεταναστευτική καταγωγή, τα οποία βρίσκονται σε αδύναμη κοινωνικοοικονομική θέση. Στην πραγματικότητα, το 10% του πληθυσμού της ΕΕ γεννήθηκε σε διαφορετική χώρα από εκείνη στην οποία κατοικεί (Eurostat 2015a· Eurostat 2015β).

Στο πλαίσιο αυτό, ο συνδυασμός γλωσσικών και πολιτιστικών διαφορών, χαμηλών επιπέδων ακαδημαϊκών επιτευγμάτων και αδύναμης κοινωνικοοικονομικής θέσης αποτελούν σημαντική εκπαιδευτική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί επιτυχώς.

Έτσι, εντός των τάξεων και των σχολείων, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η αυξημένη ποικιλομορφία της μητρικής γλώσσας και των πολιτιστικών προοπτικών. Απαιτούνται νέες, προσαρμοσμένες διδακτικές δεξιότητες και μεθοδολογίες χωρίς αποκλεισμούς και πρέπει να αναπτυχθούν νέοι τρόποι οικοδόμησης γεφυρών με οικογένειες και κοινότητες μεταναστών.

Καινοτομία

Το MEDIS αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά και γλωσσικά υπόβαθρα, ενισχύοντας και εδραιώνοντας την κοινωνική συνοχή, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την τοπική γλώσσα σε ένα πολύγλωσσο πλαίσιο νεοαφιχθέντων μεταναστών σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δράσεις

Κάθε σχολείο στο δίκτυο MEDIS εργάστηκε ένα σχέδιο υποδοχής και ενσωμάτωσης, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων με στόχο τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών και να τους κάνει να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και να αντιλαμβάνονται το σεβασμό για τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις πεποιθήσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι αίθουσες υποδοχής δίνουν εξατομικευμένη προσοχή στις πρωτογενείς ανάγκες των νεοφερμένων.

Αναπτύχθηκε έκθεση για τις ορθές πρακτικές και εγχειρίδιο του προγράμματος για τα σχολεία μεσογείου χωρίς αποκλεισμούς, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών των εκπαιδευτικών σχολείων και τη συλλογή και ανάλυση ορθών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών στα σχολεία της Μεσογείου.

Το έργο αναπτύσσει ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα – online μαθήματα σε συνδυασμό με τοπικά εργαστήρια – για να χωρητικότητα των επαγγελματιών που εργάζονται με τους μαθητές στις αίθουσες υποδοχής, και να τους εξοπλίσει με συγκεκριμένες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας. Μετά τις εκπαιδεύσεις, οι εκπαιδευτικοί θα παράσχουν τα σχόλιά τους σχετικά με τις δράσεις κατάρτισης.

Ο πρώτος γύρος των πιλοτικών δράσεων αποσκοπεί στην επικύρωση του προγράμματος MEDIS στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του στις χώρες που εφαρμόζεται. Αυτό θα χρησιμεύσει ως βάση για τη βελτίωση της προσαρμογής του προγράμματος στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας.

Θα ληφθούν διορθωτικά μέτρα, με βάση την αξιολόγηση του πρώτου γύρου των πιλοτικών δράσεων, ενώ το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε νέα σχολεία. Μια έκθεση σχετικά με τις τελικές εκθέσεις αυτού του δεύτερου γύρου, με τη μορφή συστάσεων πολιτικής, θα εκπονηθεί και θα παραδοθεί στις δημόσιες αρχές στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ενημερωτική Ημέρα
Ενημερωτική Ημέρα
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
CARDET (Κύπρος)
Παγκόσμια Πανεπιστημιακή Υπηρεσία της Μεσογείου (Ισπανία-Συντονιστής Έργου)
Ajuntament de Maçanet de la Selva (Ισπανία)
Seccio d' Institut de Maçanet de la Selva (Ισπανία)
Ελπίδα για τα παιδιά"– Κέντρο Πολιτικής CRC (Κύπρος)
Know and Can Association (Βουλγαρία)
CESIE (Ιταλία)

Sociedade Promotora de Estabellecimentos de Ensino lda (Πορτογαλία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.