Υποστήριξη θυμάτων trafficking και ενδοοικογενειακής βίας

Συνεργασία μεταξύ των ΥΑ και ομάδων πρώην θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και ενδοοικογενειακής βίας για την οικονομική ενδυνάμωση των θυμάτων

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην περαιτέρω στήριξη των πρώην θυμάτων εμπορίας και ενδοοικογενειακής βίας στην Αλβανία.

Χρηματοδοτείται από: Europeaid Διάρκεια: 02/2018-01/2021 

Λογότυπο KMOP

Πρόκληση

Η ΕΕ και άλλοι δωρητές έχουν αναγνωρίσει την κοινωνία των πολιτών ως σημαντικό παράγοντα για την πρόοδο της ενσωμάτωσης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΟΚΠ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παροχή ενός φάσματος υπηρεσιών στους πολίτες, επιτρέποντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ιδίως για τις φτωχές, ευάλωτες και περιθωριοποιημένες γυναίκες και άνδρες, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και την εμπορία πολιτών με ειδικές ανάγκες και τις γυναίκες και τα κορίτσια που διατρέχουν κίνδυνο. Ωστόσο, η παροχή τέτοιων υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού, δεν ρυθμίζεται και παρακολουθείται επαρκώς και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση των χορηγών.

Δράσεις

Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει την κοινωνικοοικονομική επανένταξη πρώην θυμάτων εμπορίας ή/και ενδοοικογενειακής βίας στην Αλβανία, πολλά από τα οποία ζουν στα Τίρανα, τους Κούκες, το Ντίμπερ και τους Σαράντα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης του ρόλου των ΟΠΣ στην κοινωνική ένταξη -μέσω της απασχόλησης- των γυναικών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ή ενδοοικογενειακής βίας.

Το έργο θα στηρίξει τις ΟΠΣ- και μέσω αυτών θύματα- με την εφαρμογή ενός

Οι κύριες δραστηριότητες είναι:

  • Εκδηλώσεις αξιολόγησης αναγκών και ανάπτυξης ικανοτήτων για την CSO για τα μέλη της CSO
  • Ίδρυση και λειτουργία Λέσχης Κοινωνικής Αιτίας με σκοπό να λειτουργήσει ως χώρος στήριξης, απόκτησης νέων δεξιοτήτων και ενδυνάμωσης για πρώην θύματα εμπορίας ανθρώπων και ενδοοικογενειακής βίας
  • Δημιουργία και λειτουργία προγράμματος επιχορήγησης αφιερωμένης στις ΟΠΣ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας και της ενδυνάμωσης πρώην θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και ενδοοικογενειακής βίας σε τέσσερις περιοχές της Αλβανίας
  • Δράσεις και εκστρατείες προβολής για την ευαισθητοποίηση του κοινού

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Διαφορετικά και ίσα

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.