MedLIT

MedLit – Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες πρόσφυγες, αιτούσες άσυλο και μετανάστριες

Ενίσχυση των ικανοτήτων στα μέσα επικοινωνίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών χαμηλής ειδίκευσης μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Αριθμός συμφωνίας: 2017-1-UK01-8KA204-036683

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Διάρκεια: 11/2017-10/2019

MedLit - Γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης για τις μετανάστριες

Πρόκληση

Τα Μέσα Επικοινωνίας μπορούν να διευκολύνουν την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών σε μία νέα χώρα, παρέχοντας πρόσβαση στην πληροφόρηση για ευκαιρίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες υγείας κ.ά. ή για πολιτικά και διοικητικά θέματα που σχετίζονται με τη χώρα υποδοχής, αλλά και για δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης και συναφείς οργανώσεις. Επιπλέον, τα Μέσα Επικοινωνίας μπορούν να βοηθήσουν στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, στην αναζήτηση εργασίας και στη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.

Με δεδομένο ότι οι γυναίκες πρόσφυγες, οι αιτούσες άσυλο και οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, διότι συχνά γίνονται αντικείμενα διπλών διακρίσεων, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση, να ερμηνεύουν, να χρησιμοποιούν και/ή να παράγουν πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο. Απώτερος σκοπός όλων των παραπάνω προσπαθειών είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών αυτών στις χώρες της ΕΕ.

Καινοτομία

Στόχος του προγράμματος MedLIT είναι να συμβάλει στην ένταξη των προσφύγων, των αιτουσών άσυλο και των μεταναστριών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού σε 6 κράτη μέλη της Ε.Ε. (Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα και Ηνωμένο Βασίλειο), με την ανάπτυξη των ικανοτήτων - γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων - που απαιτούνται για την πρόσβαση, ερμηνεία, χρήση ή / και παραγωγή περιεχομένου πληροφοριών και άλλων μέσων, στο πλαίσιο του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων, με έναν ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο.

Δράσεις

Σχεδιασμός μεθοδολογικής προσέγγισης και πλαισίου που επιτρέπουν στις γυναίκες πρόσφυγες, αιτούσες άσυλο και μετανάστριες να αναπτύσσουν τις τεχνικές, γνωστικές, κοινωνικές, πολιτικές και δημιουργικές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να έχουν πρόσβαση, να κατανοήσουν και να αλληλεπιδράσουν με παραδοσιακές και νέες μορφές μέσων, εξυπηρετώντας ανάγκες όπως η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων, η αναζήτηση εργασίας, οι δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης και η ικανότητα συμβολής σε δραστηριότητες κοινωνικής συμμετοχής κ.λπ.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης. Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητριών και διατίθεται στο https://medlitproject.eu/elearning στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, αραβικά και φαρσί. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από χρήσιμες και απλές οδηγίες, βίντεο, πρακτικά παραδείγματα και κουίζ. Οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν την ευκαιρία να μάθουν: • να επικοινωνούν ηλεκτρονικά • Δημιουργία και κοινή χρήση περιεχομένου • να βρίσκουν και αξιολογούν πληροφορίες • να είναι ασφαλείς σε απευθείας σύνδεση και γενικά • να επιτύχουν την ενσωμάτωση στην ηλεκτρονική κοινότητα και να διευκολύνουν τη ζωή τους μέσω της τεχνολογίας

Στόχος των εκστρατειών είναι να παρακινήσουν άλλες γυναίκες πρόσφυγες, αιτούσες άσυλο και μετανάστριες να αρχίσουν να αναπτύσσουν ή/και να ενισχύουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των μέσων επικοινωνίας και του ψηφιακού γραμματισμού, δείχνοντάς τους τα οφέλη που μπορεί να έχει αυτό για την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, την αναζήτηση απασχόλησης, την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη εκπαίδευση, την υγεία ή άλλες υπηρεσίες αλλά και σχετικά με τις πολιτικές και διοικητικές πληροφορίες για τη χώρα υποδοχής.
 
Διαβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ

Ενημερωτική ημερίδα,
Σεπτέμβριος 2019, Αθήνα
Ενημερωτική ημερίδα,
Σεπτέμβριος 2019, Αθήνα
Ενημερωτική ημερίδα,
Σεπτέμβριος 2019, Αθήνα

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
University of Gloucestershire (Ηνωμένο Βασίλειο - Συντονιστής Έργου)
Λογότυπο CESIE
CESIE (Ιταλία)
Βερέιν Πολυκουλτούρελ
Verein Multikulturell (Αυστρία)
FSM (Μάλτα)
Inishowen Development Partnership (Ιρλανδία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.