VoiceIt

VoiceIt – Ενδυναμώνοντας τη φωνή των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Πολιτική

Το VoiceIt στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής και άμεσης εμπλοκής των ΛΟΑΤΚΙ+ στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Αριθμός Συμφωνίας: 849107

Χρηματοδότηση: REC Διάρκεια: 09/2019-10/2021   


Πρόκληση

Η ΕΕ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αλλά αυτά δεν διασφαλίζονται εξίσου σε όλα τα κράτη μέλη. Ο χώρος της πολιτικής αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις. (FRA – Fundamental Rights Agency: European Union LGBT Survey, 2013).

Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Βοήθεια, προκειμένου η δημοκρατική διακυβέρνηση να είναι βιώσιμη, όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να συμμετέχουν σε πολιτικές διαδικασίες και να εκφράζουν τις απόψεις, τις αξίες, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες τους, ανεξάρτητα από την ηλικία, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ικανότητα, την ομάδα, τον πολιτισμό και το εθνοτικό ή θρησκευτικό τους υπόβαθρο.

Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογές, να εκλεγούν σε κυβερνητικά αξιώματα, να υπηρετήσουν σε διοικητικά συμβούλια και να εκφράσουν τη γνώμη τους σε οποιαδήποτε διαδικασία που θα τους επηρεάσει. Ωστόσο, στην Ε.Ε., η άμεση πολιτική συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ που έχουν μιλήσει ανοιχτά για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.

Η πολιτική εκπροσώπηση και συμμετοχή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είναι απαραίτητη για την προώθηση όχι μόνο των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων και πολιτικών, αλλά και για την καθιέρωση της παγκόσμιας ισότητας.

Καινοτομία

Με τη συμμετοχή όλων των θεσμών (εκλεγμένων αξιωματούχων, ΛΟΑΤΚΙ+, πολιτικών και κυβερνητικών εκπροσώπων) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και τα άτομα που έχουν κίνητρα συμμετοχής στον πολιτικό λόγο, το VoiceIt στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Δράσεις

Στο πλαίσιο του έργου, το ΚΜΟΠ πραγματοποίησε έρευνα - βιβλιογραφική και διαδικτυακή - προκειμένου να προσδιορίσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, τη συχνότητα εμφάνισης περιστατικών διακρίσεων, τη διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των κυβερνητικών αξιωματούχων, των εκπροσώπων πολιτικών θεσμών και του κοινού, καθώς και τις ανάγκες για πολιτική μεταρρύθμιση.

Η δημιουργία και το έργο των Ομάδων Εργασίας για τις Εθνικές Προτεραιότητες θα περιλαμβάνουν τα εξής:
·         Πρόσκληση των σχετικών ενδιαφερομένων (π.χ. κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι πολιτικών φορέων κλπ.)
·         Ένα Ενημερωτικό Εργαστήριο (Workshop) σε κάθε χώρα με 50 σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Στόχος του εργαστηρίου είναι να τους ενημερώσει για τα ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας, τα επόμενα βήματα του έργου, τη λειτουργία και τις ευθύνες των Ομάδων Εργασίας για τις Εθνικές Προτεραιότητες.
·         Ένα Eργαστήριο Προτεραιοτήτων με τους 10 πιο δραστήριους συμμετέχοντες από το Ενημερωτικό Εργαστήριο σε κάθε χώρα.
·         Δημιουργία και προώθηση ενός σχεδίου δράσης. Η Ομάδα Εργασίας για τις Προτεραιότητες θα αναπτύξει ένα κοινό όραμα για το άμεσο μέλλον των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, θα σκιαγραφήσει τις προτεραιότητες, θα καταρτίσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης και θα το υποβάλει στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

Ένα μονοήμερο εργαστήριο που στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής των αποτελεσμάτων της διαδικτυακής έρευνας σε κάθε χώρα και των καλών πρακτικών για την προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων μεταξύ των χωρών-εταίρων.

Οι Ομάδες Εργασίας Εθνικής Προτεραιότητας θα ανταλλάξουν μεταξύ τους τα εθνικά σχέδια δράσης, τη διαδικασία πραγματοποίησής τους και τις στρατηγικές που υιοθετούν σε επίπεδο τοπικών εκστρατειών.

·         Για μέλη της κοινωνίας των πολιτών, κρατικούς/κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους πολιτικών θεσμών.
Το παρόν πρόγραμμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, τις έννοιες και τις προτεραιότητες, την εκπροσώπηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τα στερεότυπα καθώς και τη συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ στην πολιτική με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών.
·         Για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, υπερασπιστές των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων και άλλους σχετικούς επαγγελματίες
Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στον πολιτικό λόγο και να αναζητήσουν τρόπους προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα Ενημερωτικά Σεμινάρια για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών (κοινωνία των πολιτών, κρατικοί λειτουργοί/κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι πολιτικών θεσμών) σχετικά με τις έννοιες της ισότητας των φύλων, τις προτεραιότητες και τα ζητήματα που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

Τα Σεμινάρια Ενδυνάμωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα στοχεύουν στην ενδυνάμωση των σχετικών ενδιαφερομένων (ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και οργανώσεων) προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στον πολιτικό διάλογο και να αισθάνονται δυνατοί να εκφράζουν δημόσια τις απόψεις και τις ανησυχίες τους.

Οι δραστηριότητες ενδυνάμωσης απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετείχαν ή όχι στα σεμινάρια (κοινωνία των πολιτών, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα/οργανώσεις, εκπρόσωποι πολιτικών φορέων κλπ.). Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν συζητήσεις, διαδικτυακά εργαστήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβισμού, εργαστήρια Τεχνολογίας και Εικαστικών Τεχνών, εργαστήρια stand-up comedy κλπ.

REC

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
ACCEPT – LGBT Cyprus (Κύπρος)

Anziani E Non Solo Societa Cooperativa Sociale (Ιταλία)
United Nations Research Institute for Social Development 

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.