YouthMythBusters

YouthMythBusters

Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και όσων βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στη δημοκρατική και πολιτική ζωή, μέσα από την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων, της προπαγάνδας και της χειραγώγησης στο διαδίκτυο.

Αριθμός Συμφωνίας: 2019-1-EL02-KA205-004863

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Διάρκεια: 09/2019-10/2021   


Πρόκληση

Σύμφωνα με στοιχεία του Eurofound, οι νέοι ηλικίας 15-20 ετών και οι νέοι που βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης (NEETs) επιδεικνύουν μικρότερο ενδιαφέρον για την πολιτική, εμφανίζονται λιγότεροι πρόθυμοι να ψηφίσουν και συμμετέχουν λιγότερο στα κοινά σε σχέση με τους μη-NEET. Σε αυτό το πλαίσιο, η ευρεία χρήση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να ανοίξουν νέους δρόμους για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική και στα κοινά.

Παρά το γεγονός ότι το 80% των νέων 16-29 ετών χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μόνο το 40% εξ αυτών διαθέτει ικανοποιητικές δεξιότητες και μόλις το 2% επιδεικνύει κριτική σκέψη όταν αναζητεί πληροφορίες. Αυτό το ζήτημα σε συνδυασμό με τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν προβληματισμό. Παράλληλα, η παραπληροφόρηση αποτελεί απειλή για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες και κοινωνίες, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Συνεπώς, η ενίσχυση της χαμηλής πολιτικής συμμετοχής και των ελλιπών ψηφιακών δεξιοτήτων τους και η παράλληλη αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, της προπαγάνδας και της χειραγώγησης στο διαδίκτυο είναι στο επίκεντρο.

Καινοτομία

Το YouthMythBusters επιδιώκει μέσα από την κινητοποίηση νέων bloggers και φοιτητών-τριών ΜΜΕ, οι οποίοι-ες θα αναλάβουν τον ρόλο του Ηγέτη σε ομάδες κατάρριψης μύθων, να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων και όσων βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στη δημοκρατική και πολιτική ζωή, μέσα από την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων, της προπαγάνδας και της χειραγώγησης στο διαδίκτυο.

Δράσεις

Εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για νεαρά άτομα με δυνατότητες άσκησης επιρροής στο διαδίκτυο (influencers) για το πώς να συμβάλλουν στην αύξηση της συμμετοχής των συνομηλίκων τους στην πολιτική και κοινωνική ζωή, μέσα από τον ψηφιακό εγγραμματισμό και την κριτική σκέψη. Οι εκπαιδευτικές ενότητες περιλαμβάνουν: Πολιτική Συμμετοχή και Ενασχόληση με τα Κοινά, Ψευδείς Ειδήσεις, Εγγραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας και Νεολαία, Ρητορική Μίσους, Προπαγάνδα και Χειραγώγηση.

Το Εθνικό Συμβούλιο Νέων αποτελείται από 3-5 έμπειρους-ες νέους-ες στον τομέα της καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων και της ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων στα κοινά. Ο βασικός ρόλος του Συμβουλίου είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους νέους που θα ηγηθούν των Ομάδων Κατάρριψης Μύθων.

Ένα μέλος από κάθε Εθνικό Συμβούλιο θα επιλεχθεί να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο επιδιώκει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της δράσης Youth Myth Busters.

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την πιλοτική δοκιμή μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς, σχολεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και λοιπούς παράγοντες από τον χώρο της εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας του έργου APPLE θα αποτελείται από βασικό υποστηρικτικό υλικό (π.χ. ερευνητικές μελέτες, εμπειρικές πρακτικές, χρήσιμα εργαλεία κτλ.), καθώς και τους οδηγούς, το πρόγραμμα των διδακτικών ενοτήτων και μία διακρατική έκθεση. Η πλατφόρμα θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους (π.χ. ανοιχτός διάλογος και φιλοσοφία για παιδιά) και να εντοπίζουν τους/τις μαθητές/ήτριες που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο.

Το εγχειρίδιο για την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων κατάρριψης μύθων στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική και δημοκρατική ζωή.

Οι ομάδες κατάρριψης μύθων θα αποτελούνται από τους-τις νέους-ες που θα αναλάβουν τον ρόλο του Ηγέτη και μαζί με τους/τις συνομηλίκους-ικες θα καταπολεμήσουν τις ψευδείς ειδήσεις, την προπαγάνδα και τη χειραγώγηση στο διαδίκτυο.

Κείμενο συστάσεων πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της πολιτικής συμμετοχής των νέων και της ενασχόλησής τους με τα κοινά.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
CARDET (Κύπρος)
Cromo Public Benefit Foundation (Ουγγαρία)
ISES (Ιταλία)
Youth Included (Τσεχία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.