ACTIVATE

ACTIVATE: Βελτίωση των Μηχανισμών Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Υποστήριξης κατά του Trafficking

Στόχος του ACTIVATE είναι να βελτιώσει και να καταστήσει αποτελεσματικότερο το σύστημα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: 957948

Χρηματοδότηση: ΤΑΜΕ Διάρκεια: 01/10/2020 – 30/09/2022

  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ λογότυπου έργου

Πρόκληση

Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) αποτελεί σοβαρό έγκλημα και παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων. Το trafficking αντιμετωπίζεται μέσω ενός νομικού πλαισίου και ενός πλαισίου πολιτικής που εστιάζει στην ανάγκη για προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και το φύλο.

Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί όσον αφορά στην καταπολέμηση του trafficking τα τελευταία έτη, υπάρχουν ακόμα πολλά κενά που πρέπει να καλυφθούν. Στις ανάγκες που υπάρχουν συγκαταλέγεται ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό πλαίσιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ενίσχυση των μηχανισμών αναγνώρισης, ιδίως στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης υπό το πρίσμα των πρόσφατων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, καθώς και η βελτίωση της ικανότητας των δικηγόρων για καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων trafficking, δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές τα θύματα δεν έχουν πρόσβαση σε δικηγόρους εξειδικευμένους σε υποθέσεις trafficking.

Καινοτομία

Το ACTIVATE στοχεύει στην ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης, ταυτοποίησης και υποστήριξης κατά της εμπορίας ανθρώπων (THB), με ιδιαίτερη έμφαση στα θύματα εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, μέσω της ανάπτυξης μιας ολιστικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων του 4P (πρόληψη, προστασία, δίωξη, εταιρική σχέση).

Δράσεις

Με βάση την έρευνα και τις εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την χαρτογράφηση των υφιστάμενων αναγκών κατάρτισης, θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Η ομάδα-στόχος συμπεριλαμβάνει κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, μέλη διοικητικού προσωπικού και άλλο προσωπικό υποστήριξης, καθώς και όλους τους επαγγελματίες που θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες - θύματα trafficking.

Στόχος του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων είναι να δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να μπορούν να αναγνωρίσουν τα σημάδια της εμπορίας ανθρώπων και να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και πώς να αντιδράσουν για να προστατεύσουν τα θύματα.

Οι δικηγόροι διαδραματίζουν συχνά σημαντικό ρόλο στη διαδικασία προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων trafficking, δεδομένου ότι τα ένδικα μέσα και η νομική αποζημίωση για τα θύματα trafficking δεν είναι εύκολα προσβάσιμα.

Με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα και τις εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους σχετικούς φορείς για τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων αναγκών κατάρτισης, θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για τους δικηγόρους, ιδίως εκείνους που υποστηρίζουν ήδη τους αιτούντες άσυλο και εκείνους που ενδιαφέρονται να το κάνουν.

Οι εκπαιδεύσεις θα περιλαμβάνουν διάφορες θεματικές ενότητες, όπως: νομοθεσία για το άσυλο και την εμπορία ανθρώπων, πολιτιστικά στοιχεία, μεθοδολογίες για τον τρόπο προσέγγισης των θυμάτων trafficking μέσω μιας προσέγγισης που θα εστιάζει στο φύλο και στο θύμα.

Το προαναφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό θα επανασχεδιαστεί ως εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης και θα απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες που εργάζονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης όσο και τους δικηγόρους που εργάζονται με ανθρώπους που υπάρξει ή κινδυνεύουν να γίνουν θύμα trafficking.

Το ΚΜΟΠ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλους φορείς που συμμετέχουν στον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς (ΕΜΑ), θα δημιουργήσει μια ψηφιακή εργαλειοθήκη, που θα περιλαμβάνει μηχανισμούς παραπομπής, κατευθυντήριες γραμμές, σχετικές εκθέσεις, εργαλεία και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον υλικό.

Θα αναπτυχθούν 4 διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία, ένα σε κάθε χώρα (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Γερμανία).

Ο οδηγός θα βασίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων και στον τρόπο με τον οποίο υποστηρίχθηκαν, εμπλουτίζοντας τους υφιστάμενους πόρους για τους μηχανισμούς καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Πρόκειται για ένα αναγκαίο εργαλείο, δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές, τα Δημόσια Συστήματα Υποστήριξης επικεντρώνονται μόνο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση/είδος ευπάθειας (π.χ. χρήση αλκοόλ/ναρκωτικών, προβλήματα ψυχικής υγείας, καθεστώς αιτούντος άσυλο, ΛΟΑΤΚΙ) αγνοώντας την πολυπλοκότητα και την πολυεπιστημονική προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί προκειμένου το θύμα να λάβει την κατάλληλη υποστήριξη.

Στόχος των εθνικών εκστρατειών θα είναι η κατάρριψη των υφιστάμενων στερεοτύπων για τους υπηκόους τρίτων χωρών, τα οποία εμποδίζουν την κοινωνική αποδοχή τους και, ως εκ τούτου, παραμένουν εμπόδιο στην ένταξή τους μακροπρόθεσμα.

AMIF

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Συντονιστής Έργου)
Animus Association Foundation AAF (Βουλγαρία)

Solwodi Deutschland EV (Γερμανία)

Φερενέζα Ντόνα Ασσιαζιζόνη Ντι Ντόνε Κόντρο Λα Βιουλένζα Άλε Ντονεονλούς DD (Ιταλία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.