Αρχιμήδης

Αρχιμήδης: Εργαλείο για τη μέτρηση των κοινωνικών επιπτώσεων

Το έργο Αρχιμήδης: Εργαλείο μέτρησης των κοινωνικών επιπτώσεων υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ενεργών Πολιτών στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ. Το Ταμείο Ενεργών Πολιτών στην Ελλάδα υποστηρίζεται μέσω επιχορήγησης ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της βιωσιμότητας και της ικανότητας του τομέα της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και στην ενίσχυση του ρόλου του στην προώθηση και διασφάλιση των δημοκρατικών διαδικασιών, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Διαχειριστής του Ταμείου Ενεργών Πολιτών στην Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε κοινοπραξία με το SolidarityNow.

Για περισσότερες πληροφορίες:www.activecitizensfund.gr

Αριθμός σύμβασης: B.3.10

Χρηματοδοτείται από: Διάρκεια Ταμείου Ενεργών Πολιτών:07/2020-06/2022

  

Λογότυπο KMOP

Πρόκληση

Οι σύγχρονες κοινωνίες είναι πολύπλοκες και βασίζονται σε τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και της οικονομίας των δεδομένων, και η οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτά τα περιβάλλοντα, οι ανισότητες αυξάνονται, όπως και η ανάγκη διασφάλισης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής. Για να γίνει αυτό, οι πολυεπίπεδοι ενδιαφερόμενοι και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να σχεδιάσουν πολιτικές/προγράμματα που δημιουργούν κοινωνική αξία. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του σύγχρονου κόσμου, τα παραδοσιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του αντίκτυπου και της αξίας αυτών των προγραμμάτων δεν αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες προκλήσεις. Ο Αρχιμήδης στοχεύει στη συλλογή και χρήση νέων δεδομένων προκειμένου να περιγράψει ένα ολιστικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των κοινωνικών επιπτώσεων των έργων, των δράσεων και των επενδύσεων.

Καινοτομία

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων που θα συνδυάζει δεδομένα μικροϋπολογιστών και μακροεπειχών, προκειμένου να αναπτυχθεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου των πολιτικών/προγραμμάτων/δράσεων. Το εργαλείο θα χρησιμοποιήσει και θα παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων σε διάφορους τομείς της ζωής με στόχο να παράσχει έναν συγκεκριμένο ορισμό του τι είναι επωφελές για την κοινωνία.

Δράσεις

Το KMOP θα αναπτύξει ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιεί πολυεπίπεδα νέα δεδομένα για την παροχή ελαστικότητας διαφορετικών κοινωνικών υφασμάτων σε σχέση με διαφορετικές πολιτικές/προγράμματα. Αυτές οι ελαστικότητες είναι οι πυλώνες μιας συνολικής μεθοδολογίας αξιολόγησης επιπτώσεων.

Το KMOP θα δοκιμάσει πιλοτικά το ψηφιακό εργαλείο σε δέκα (10) έργα, τα οποία υλοποιούνται από δημόσιες αρχές ή επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμής θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός οδηγού.

Το KMOP θα αναπτύξει ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για τους εργαζόμενους της κοινωνίας των πολιτών ή/και τους εθελοντές με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή του εργαλείου ψηφιακής αξιολόγησης, την υποβολή εκθέσεων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τη χρήση των δεδομένων για την εφαρμογή της τεκμηριωμένης υποστήριξης. Εκπαιδευτικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Τουλάχιστον δέκα (10) οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα εφαρμόσουν το ψηφιακό εργαλείο σε θέματα που σχετίζονται με τον κοινωνικό αντίκτυπο των σχεδίων/δράσεων που αναλαμβάνονται από δημόσιες αρχές ή επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση εκστρατειών υπεράσπισης, με στόχο την αλλαγή πολιτικών, δράσεων, πρακτικών και την ενίσχυση της «φωνής» των κοινωνικών αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων ανθρώπων.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.