Αποκέντρωση κοινωνικών υπηρεσιών στο Κόσοβο

Κοινή δράση για την αποκέντρωση – Κοσσυφοπέδιο

Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών στο Κοσσυφοπέδιο.

Αριθμός αναφοράς: 404466/2018/03

Χρηματοδοτείται από: Europeaid Διάρκεια: 21/12/2018 – 20/05/2023  


Πρόκληση

Παρά τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών που ξεκίνησαν το 2009, η διαδικασία αυτή εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Μολονότι οι αρμοδιότητες έχουν αποκεντρωθεί από το κεντρικό έως το τοπικό επίπεδο, η χρηματοδότηση των κοινωνικών και οικογενειακών υπηρεσιών παραμένει το θεμελιώδες μέλημα που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Κατά συνέπεια, εμποδίζει την παροχή ποιοτικών και βιώσιμων κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες που χρήζουν κοινωνικής προστασίας. Εκτός από την έλλειψη θεσμικής βούλησης και ικανοτήτων για την εφαρμογή της διαδικασίας αποκέντρωσης, οι προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών να πιέσει και να υποστηρίξει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ήταν και είναι σποραδικές, αδύναμες και μη συντονισμένες για να αυξήσουν τον αντίκτυπο και να επιταχύνουν τη διαδικασία. Η κοινωνία των πολιτών δεν μπόρεσε να εκπροσωπήσει πλήρως και να δώσει φωνή στους πλέον ευάλωτους πολίτες στη διαδικασία αποκέντρωσης.

Δράσεις

Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών στο Κοσσυφοπέδιο. Οι ειδικοί στόχοι είναι: Ενίσχυση και αύξηση των ικανοτήτων και ενεργός ρόλος του Συνασπισμού ΜΚΟ για την Προστασία των Παιδιών – KOMF (εδώ και μετά ως KOMF) προς τη διαδικασία αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών· Συνηγορεί υπέρ της αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών μέσω της συμβολής για τη βελτίωση του σχετικού νομικού πλαισίου, την παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την κινητοποίηση των δημόσιων θεσμών· Ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω της επικοινωνίας στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τακτικές συνεδριάσεις μεταξύ του Συνασπισμού ΤΩΝ ΜΚΟ για την Προστασία των Παιδιών – KOMF σχετικά με το συντονισμό των δράσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών.

Αυτές οι εκπαιδεύσεις, καθοδήγηση καθοδήγηση θα διεξαχθεί με τα μέλη KOMF ΜΚΟ με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων τους για την υποστήριξη της διαδικασίας αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών. Η διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων θα καθοδηγείται από τους αιτούντες, οι οποίοι έχουν εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα αυτό.

Συγκεκριμένα, θα διοργανωθεί στην Ελλάδα 1 τετραήμερη επίσκεψη μελέτης με 15 εκπροσώπους ΜΚΟ και εκπροσώπους των εταίρων υλοποίησης του έργου, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διαδικασία αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, θα διοργανωθούν 6 διαδικτυακές συνεδρίες καθοδήγησης/καθοδήγησης για να συζητηθούν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για να υποστηρίξουν τη διαδικασία αποκέντρωσης.

Θα καταρτιστούν τρεις στρατηγικές και σχέδια δράσης για την επικοινωνία, την υπεράσπιση, τη συγκέντρωση κεφαλαίων και τον εθελοντισμό, αφιερωμένα στην καθοδήγηση της πλατφόρμας υπεράσπισης προς τη διαδικασία αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του δικτύου μετά το τέλος του έργου. Οι στρατηγικές και τα σχέδια δράσης θα καταρτιστούν από κοινού με ΜΚΟ και μέλη ΜΚΟ της TGSW.

Η έρευνα θα αναλύσει τον αντίκτυπο της αποκέντρωσης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η διαδικασία επηρέασε την ποιότητα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Τα πορίσματα αυτής της έρευνας θα χρησιμεύσουν ως μια σταθερή και επιτόπια βάση στοιχείων για να τροφοδοτήσουν τη στρατηγική υπεράσπισης προς τη διαδικασία αποκέντρωσης.
Οι συστάσεις της έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο της διαδικασίας αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών θα χρησιμεύσουν ως βάση για τον περαιτέρω κυβερνητικό και δημοτικό σχεδιασμό που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών.

Θα διοργανωθούν εργαστήρια για την κατάρτιση θέσεων KOMF τόσο για τους νόμους όσο και για τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, οι οποίες θα χρησιμεύσουν για να ωθήσουν τις θέσεις της KOMF να επηρεάσουν περαιτέρω τη βελτίωση του νόμου για τις κοινωνικές και οικογενειακές υπηρεσίες· Νόμος για τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη θέσπιση ειδικής επιχορήγησης για τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Αυτές οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης θα δώσουν φωνή στις ανησυχίες και τις απόψεις των πολιτών που χρήζουν κοινωνικής προστασίας, καθώς και να εδραιώσουν και να ενοποιήσουν τη θέση της κοινωνίας των πολιτών για την υποστήριξη της τροποποίησης του νόμου για τις κοινωνικές και οικογενειακές υπηρεσίες· Νόμος για τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και θέσπιση ειδικής επιχορήγησης για τις κοινωνικές υπηρεσίες5

Η τακτική ετήσια παρακολούθηση θα παρέχει σαφή εικόνα όσον αφορά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου, θα προσδιορίζει στοιχεία από τον τομέα και θα παρέχει συστάσεις για τα αναγκαία βήματα που καθορίζουν την ολοκλήρωση της αποκέντρωσης.

Η δράση αυτή θα αυξήσει την επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης, τη μετάδοση της διαδικασίας αποκέντρωσης των κοινωνικών υπηρεσιών και θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.nt 7

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Συνασπισμός ΜΚΟ για την Προστασία των Παιδιών στο Κοσσυφοπέδιο – KOMF (XK) (Συντονιστής Έργου)

Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindëror – OFAP (XK)
SOS Fshatrat e Femijeve ne Kosove (XK)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.