ELDI-CARE

Eldi-Care: Αντιστοίχιση δεξιοτήτων σε μια αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή οικονομία της τρίτης ηλικίας

Βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και του επιπέδου δεξιοτήτων των φροντιστών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους ηλικιωμένους.

Αριθμός Συμφωνίας: 2018-2453/001-001

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Διάρκεια: 1/11/2018 – 31/10/2020  

Λογότυπο Eldi-Care

Πρόκληση

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 ετών στην ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 2%, φθάνοντας σχεδόν το 18% του συνολικού πληθυσμού, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας άνω των 80 ετών υπερβαίνει το 5%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat, η πληθυσμιακή διάρθρωση θα αλλάξει τόσο δραματικά τις επόμενες δεκαετίες που μέχρι το 2080 το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών θα είναι σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού.

Η προσαρμογή σε μια γηράσκουσα κοινωνία απαιτεί ενισχυμένες προσπάθειες από όλους για τη διατήρηση της βιώσιμης κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων. Απαιτεί επίσης τη δημιουργία φιλικών προς την ηλικία περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της προσβασιμότητας και της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους.

Καινοτομία

Το Eldi-Care έχει στόχο να προσφέρει ένα μονοπάτι εξόδου από τη γκρίζα αγορά για τους άτυπους / αδήλωτους φροντιστές ηλικιωμένων, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε εφαρμογές ΤΠΕ και υγείας, εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η φροντίδα των ηλικιωμένων, σχεδιάζοντας δύο νέα βασισμένα στην αγορά προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτής της ειδικής δημογραφικής ομάδας, των οικογενειών και των οικείων τους.

Δράσεις

Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πιστοποιημένου, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για φροντιστές που προέρχονται από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτες Χώρες, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας των ηλικιωμένων.

Θα σχεδιαστούν μεθοδολογικά εργαλεία και μαθησιακοί και διδακτικοί πόροι για εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και εργοδότες στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο του έργου, θα σχεδιαστεί ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης, το οποίο θα καθοδηγήσει τους φροντιστές στις ενότητες του προγράμματος σπουδών που πρέπει να μελετήσουν προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία πιστοποίησης.

Το ψυχομετρικό εργαλείο θα εξετάζει την καταλληλότητα και την ψυχική υγεία των φροντιστών ηλικιωμένων, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση εκδήλωσης διαταραχών και άσχημης συμπεριφοράς των φροντιστών προς τους ηλικιωμένους.

Δημιουργίας μιας online πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει πληροφόρηση για τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα του έργου (προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, έγγραφα, ερωτηματολόγια, εκθέσεις, ψηφιακές εργαλειοθήκες, ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια κά.) και θα διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών και επαγγελματιών που θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους μέσω των δραστηριοτήτων e-learning και ψηφιακής εκπαίδευσης.

Η πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών θα υλοποιηθεί και θα αξιολογηθεί σε κάθε χώρα. Κάθε πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να παρέχεται δια ζώσης, μέσω ψηφιακών/εικονικών μαθημάτων, διαδικτυακής ατομικής εκπαίδευσης και μάθησης με βάση την εργασία.

Erasmus+
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
ΑΚΜΗ Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρία (Συντονιστής Έργου)

Asisttel (Ισπανία)
University of Malaga (Ισπανία)
ACQUIN (Γερμανία)
Μητροπολιτικό Κολλέγιο (AMC) (Ελλάδα)
BQS GmbH Döbern (Γερμανία)
Age Concern Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο)
Staffordshire University (Ην. Βασίλειο)
Skybridge Partners (Ελλάδα)
APSS (Τσεχία)
European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.