Politeia

Προώθηση της παγκόσμιας εκπαίδευσης των πολιτών στα σχολεία - Politeia

Το έργο POLITEIA επιδιώκει να αναπτύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα ποιοτικής κατάρτισης για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την έννοια και τη σημασία της παγκόσμιας ιθαγένειας.

Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: 2020-1-UK01-KA201-079034

Χρηματοδοτείται από: Erasmus+ Διάρκεια: 01/ 09 / 2020-31/08/2022

  

 

Λογότυπο POLITEIA

Πρόκληση

Ζούμε σε έναν διασυνδεδεμένο και αλληλοεξαρτώμενο κόσμο όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν ξεπεράσει την απόσταση, επιτρέποντας την άμεση μεταφορά πληροφοριών, εικόνων, εμπειριών από τη μια γωνιά του πλανήτη στην άλλη. Ζητήματα όπως η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή υπαγορεύουν δράσεις που υπερβαίνουν τα στενά σύνορα έθνους-κράτους και δημιουργούν προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μονομερώς. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη πανδημία covid19 φανερώνει τη ρευστότητα των εθνικών συνόρων και τον αναφαίρετο δεσμό των ανθρώπων έναντι μιας κοινής απειλής.

Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία για την προώθηση της έννοιας του παγκόσμιου πολίτη. Η έννοια της παγκόσμιας ιθαγένειας αναφέρεται σε μια αίσθηση του ανήκειν σε μια ευρύτερη κοινότητα και μια κοινή ανθρωπότητα. Δίνει έμφαση στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αλληλεξάρτηση μεταξύ του τοπικού, εθνικού και παγκόσμιου επιπέδου. Επιπλέον, το ολοένα αυξανόμενο κίνημα των λαών καλεί τους εκπαιδευτικούς να είναι έτοιμοι για την αλληλεπίδρασή τους με πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και να υποστηρίζουν τους μαθητές από πολιτισμικά διαφορετικά υπόβαθρα.

Ωστόσο, η παγκόσμια ιθαγένεια δεν εισάγεται στα σχολεία, τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών ή δραστηριότητα. Οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ή έχουν περιορισμένη εμπειρία για να ενσωματώσουν αντίστοιχα θέματα στη διδασκαλία τους.

Κατά συνέπεια, απαιτείται μεγαλύτερη κατάρτιση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί είναι εξοπλισμένοι για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιθαγένεια.

Καινοτομία

Η POLITEIA επιδιώκει να προωθήσει την παγκόσμια ιθαγένεια στα ευρωπαϊκά σχολεία, καθιστώντας τα μαθήματα και τα ζητήματα πιο δελεαστά στη διδασκαλία και πιο προσβάσιμα στους νέους πολίτες και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών οδών για την παγκόσμια εκπαίδευση για την ιθαγένεια. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο θα δημιουργήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης – βασισμένο σε μια συμμετοχική προσέγγιση για τον εντοπισμό των αναγκών της ομάδας-στόχου – που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να τους εξοπλίσει με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στάσεις και συμπεριφορές για να φέρει με επιτυχία παγκόσμια ζητήματα ιθαγένειας στην τάξη.

Δράσεις

Η ανάπτυξη του μαθήματος για την παγκόσμια ιθαγένεια θα βασίζεται σε μια συμμετοχική προσέγγιση με σκοπό την καλύτερη αποτύπωση των αναγκών των εκπαιδευτικών. Εκτός από τη βιβλιογραφική έρευνα, θα διεξαχθούν διαδικτυακές διαβουλεύσεις και ομάδες εστιασμένης συζήτησης με εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εντοπιστούν οι τρέχουσες ανάγκες και προκλήσεις και να καλυφθούν τα σημαντικότερα θέματα για την προώθηση της παγκόσμιας ιθαγένειας.

Οι πόροι αυτοί θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: το περιεχόμενο του μαθήματος, εργαλειοθήκη για την παγκόσμια ιθαγένεια για εκπαιδευτικούς και την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών όπως αυτές θα αποτυπωθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας (βιβλιογραφική έρευνα, ομάδες εστιασμένης συζήτησης, διαδικτυακές διαβουλεύσεις).

Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς σχετικά με την παγκόσμια ιθαγένεια

Αυτή η εργαλειοθήκη θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς υλικά, θα παρουσιάσει τεχνικές διδασκαλίας και παραδείγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση θεμάτων παγκόσμιας ιθαγένειας στην τάξη.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιέχει όλα τα υλικά και τους οδηγούς που θα παραχθούν για την υλοποίηση της εκπαίδευσης, ενώ θα χρησιμοποιηθεί για τις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα χρησιμεύσει ως χώρος επικοινωνίας και δικτύωσης για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ανταλλάσσουν εμπειρίες, πηγές, να συζητούν και να αξιολογούν ανεπίσημα τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν την παγκόσμια ιθαγένεια στην τάξη τους.

Η πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα έχει ένα μεικτό χαρακτήρα με συναντήσεις στην τάξη και ασύγχρονη μάθηση.

Για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιθαγένεια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα παραχθούν ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τα σχολεία και συστάσεις πολιτικής σχετικά με το πώς η διδασκαλία για την παγκόσμια ιθαγένεια μπορεί να εισαχθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στον υποστόχο SDG 4.7.

Λογότυπο Erasmus+

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Canary Wharf Consulting – (Συντονιστής Έργου)
Ηνωμένο Βασίλειο
Λογότυπο CARDET
CARDET (Κύπρος)
Ανθρωπίτας (Σλοβενία)
INOVA+ (Πορτογαλία)
 
 
 
 

 

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.