IntegrAction

Integraction – Δράση για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στις χώρες υποδοχής.

Αριθμός συμφωνίας: 2019-1-IT02-KA204-063302

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Διάρκεια: 10/2019-03/2022  


Πρόκληση

Η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής της Ε.Ε. μετά την ανθρωπιστική προσφυγική κρίση που ξέσπασε το 2015. Ωστόσο, η διαδικασία της ένταξης και κοινωνικής τους ενσωμάτωσης φαίνεται να είναι μάλλον αργή. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, περίπου το 14% όλων των αλλοδαπών που διαμένουν στην Ε.Ε. αναφέρουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα που θεωρούν ότι υπόκειται σε διακρίσεις.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι μετανάστες υφίστανται διακρίσεις και αντιμετωπίζουν εμπόδια και προβλήματα, όπως η ελάχιστη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, οι δυσκολίες όσον αφορά στην αναγνώριση των προσόντων και των δεξιοτήτων που διαθέτουν, η έλλειψη πρόσβασης σε σύστημα ποιοτικής εκπαίδευσης και η περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι η μετανάστευση θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στα δημόσια οικονομικά και την ευημερία των χωρών υποδοχής. Συνεπώς, η ταχεία και επιτυχής ένταξη είναι απαραίτητη προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και να προωθηθεί η κοινωνική συνοχή και η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και η ικανότητα των μεταναστών να γίνουν αυτοδύναμοι και παραγωγικοί πολίτες.

Καινοτομία

Το IntegrAction έχει στόχο να προωθήσει την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των προσφύγων και όσων ζητούν άσυλο στις χώρες υποδοχής, παρέχοντας καινοτόμα εργαλεία τα οποία βελτιώνουν τις γλωσσικές, κοινωνικο-επαγγελματικές και επιχειρηματικές τους δεξιότητες και προωθώντας την ενεργή συμμετοχή τους στις τοπικές κοινωνίες.

Δράσεις

Τα εργαλεία αυτά θα συμβάλουν στην ενίσχυση των γνώσεων των φορέων/εκπαιδευτικών που εργάζονται με μετανάστες/τριες, πρόσφυγες και αιτούντες/ούσες άσυλο σχετικά με ψηφιακά εργαλεία και μέσα για τον αλφαβητισμό, καθώς και την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Οι φορείς θα μοιραστούν με τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο τη χρήση των καταλληλότερων ψηφιακών εργαλείων προκειμένου να ενεργοποιηθεί μια διαδικασία δια βίου αυτο-μάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Θα σχεδιαστεί ένας οδηγός για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, προκειμένου να κατανοήσουν τα απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. Το εγχειρίδιο θα επιτρέψει την αυτοαξιολόγηση των επιχειρηματικών ικανοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία επιχείρησης. Επιπλέον, οι πρόσφυγες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία της βελτίωσης των γνώσεών τους μέσω της παρακολούθησης μαθημάτων επαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δράση αυτή θα επιτρέψει τη διαπολιτισμική συνάντηση μεταξύ ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και τοπικών πληθυσμών, δημιουργώντας ευκαιρίες αμοιβαίας κατανόησης. Σκοπός είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ντόπιων σχετικά με τα αίτια και τα κίνητρα που ωθούν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να ξεκινήσουν μια μακρά και δύσκολη διαδικασία μετανάστευσης. Ταυτόχρονα, οι τελευταίοι θα κατανοήσουν τον πολιτισμό, τον τρόπο σκέψης και τους κοινούς κανόνες και αξίες της χώρας υποδοχής.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Anolf Marche (Ιταλία – Συντονιστής έργου)
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ελλάδα)
Learnmera Oy (Φινλανδία)
Job4Refugees (Γερμανία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.