PRACTICE

PRACTICE – Πρόληψη της Ριζοσπαστικοποίησης μέσα από την Καλλιέργεια της Κριτικής Σκέψης

Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία μέσω της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

Αριθμός συμφωνίας: 2018-1-IT02-KA201-048442

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Διάρκεια: 09/2018-08/2021   


Πρόκληση

Σύμφωνα με την έως τώρα έρευνα, την τελευταία δεκαετία, η ριζοσπαστικοποίηση αποτελεί ένα αυξανόμενο και ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο στην Ευρώπη. Ποικίλες μορφές εξτρεμισμού έχουν εκδηλωθεί στην Ιταλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Δανία και την Αυστρία οδηγώντας μερικές φορές σε περιστατικά βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Παρότι το σχολείο διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην πρόληψη τέτοιων φαινομένων, οι περισσότερες χώρες δεν ακολουθούν κάποια επίσημη προσέγγιση.

Η Διακήρυξη του Παρισίου (2015) αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις πολύπλοκες καταστάσεις που συναντούν στην τάξη και να ανταποκριθούν με αυτοπεποίθηση στο κάλεσμα ποικιλόμορφων ομάδων.

Ακόμη, σύμφωνα με το κείμενο της Διακήρυξης, τα υπάρχοντα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) δεν σχετίζονται πάντα σε μεγάλο βαθμό με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις προκλήσεις που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.

Καινοτομία

Η ΠΡΑΚΤΙΚΉ αποσκοπεί στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στο σχολείο, ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικούς μέσω της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας συμμετοχικές μεθόδους με σχολεία σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Δράσεις

Η έκθεση στοχεύει στη χαρτογράφηση της κατάστασης στις προαναφερθείσες χώρες σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση, τις ικανότητες κριτικής σκέψης και τη συμβολή τους στην πρόληψη και την καταπολέμηση των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στην ανάδειξη των ομοιοτήτων και των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ αυτών των χωρών.

Διαβάστε την έκθεση εδώ.

Θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης, με στόχο:
·         Την προώθηση της κριτικής σκέψης και αποτελεσματικών στρατηγικών για τη συνεργασία με τους μαθητές σε τοπικά, εθνικά και διεθνή θέματα/παράπονα.
·         Την ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικής κριτικής σκέψης στους μαθητές με τη χρήση μικρής ομαδικής εργασίας και άλλων δραστηριοτήτων.
·         Την αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ζητημάτων που αμφισβητούν τις παραπληροφορημένες απόψεις και την αντίληψη των μαθητών.
·         Την κατάρριψη ψευδών μύθων και την ενίσχυση της κατανόησης και εκτίμησης της διαφορετικότητας.
·         Τη συμπερίληψη βασικών γνώσεων για τον ριζοσπαστισμό.
·         Την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολείων για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και τον μετριασμό του

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης στο σχολικό περιβάλλον.
Η χρήση του έχει διπλό σκοπό:
α. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εφαρμογής της διαδικασίας μάθησης από ομοτίμους.
β. Παροχή του ιστορικού για να εξασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί θα αισθάνονται άνετα και σίγουροι συζητώντας αυτά τα θέματα. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό υποστήριξης πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης ζητημάτων ριζοσπαστικοποίησης στο σχολικό περιβάλλον.

Διαβάστε τις κατευθυντήριες γραμμές εδώ.

Το κείμενο προτάσεων πολιτικής έχει ως στόχο να επηρεάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη βελτίωση των τρεχουσών πολιτικών και στρατηγικών σχετικά με την καινοτομία, την κριτική σκέψη, τη διδασκαλία και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία, καθιστώντας τα πιο συναφή με το σημερινό περιβάλλον της τάξης και του σχολείου.  

Συνάντηση των εταίρων του έργου στο Λίβερπουλ

Συνάντηση των εταίρων του έργου στο Λίβερπουλ

Λογότυπο Erasmus+
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Συντονιστής Έργου - Ιταλία)      
BLINC – Blended Learning Institutions Cooperative (Γερμανία)  
Merseyside Expanding Horizons (Ηνωμένο Βασίλειο)
Mhtconsult ApS (Δανία)
Verein Multikulturell   (Αυστρία)
Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca  (Ιταλία)  

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.