Υποστήριξη των IDPs στη Σερβία

Πρόβλεψη για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΥΑ και των επαναπατριζόμενων από τη διαδικασία επανεισδοχής στη Σερβία και στήριξη της βιώσιμης επιστροφής στο Κοσσυφοπέδιο

Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: EuropeAid/137919/DH/SER/RS

Χρηματοδοτείται από: Europeaid Διάρκεια: 11/06/2018- 10/06/2020   

Λογότυπο KMOP

Πρόκληση

Μετά τη σύγκρουση που έλαβε χώρα στο Κοσσυφοπέδιο το 1998 και το 1999, χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους και δεν μπορούν να επιστρέψουν στους τόπους καταγωγής τους. Η Σερβία, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, έχει επί του παρόντος έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς idps στην Ευρώπη. Το Κέντρο Παρακολούθησης Εσωτερικών Εκτοπισμών (IDMC) εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 97.000 εκτοπισθέντες στη Σερβία από τον Μάιο του 2015.

Αν και η εθελοντική επιστροφή είναι η καλύτερη λύση για τους πρόσφυγες και τους ΥΑ, μόνο το ένα τέταρτο των προσφύγων έχουν πραγματοποιήσει μια βιώσιμη λύση μέσω της επιστροφής. Λίγοι βουλευτές είναι σε θέση ή πρόθυμοι να επιστρέψουν στους τόπους καταγωγής τους, παρά τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς. Τα κύρια εμπόδια για τη βιώσιμη επιστροφή στο Κοσσυφοπέδιο περιλαμβάνουν έλλειψη ασφάλειας, έλλειψη μηχανισμών για την προστασία των βασικών δικαιωμάτων, ανεπίλυτα ζητήματα σε σχέση με την ιδιοκτησία και την ανοικοδόμηση, περιορισμένη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και έλλειψη οικονομικών ευκαιριών, μεταξύ άλλων. Η έλλειψη ασφάλειας και η περιθωριοποίηση των επαναπατριζόμενων συχνά οδηγεί σε δευτερογενή μετατόπιση. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω στήριξη προγραμμάτων που αποσκοπούν στην παροχή βιώσιμων λύσεων στέγασης και βελτιωμένων συνθηκών διαβίωσης για όσους έχουν ανάγκη.

Δράσεις

Ο γενικός στόχος του σχεδίου τεχνικής βοήθειας (ΤΑ) για τη στήριξη της ΕΕ για βιώσιμες λύσεις για τους εσωτερικά εκτοπισμένους και τους επαναπατριζόμενους ήταν να βοηθήσει την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Σερβίας και τα δικαιούχα θεσμικά όργανα – Επιτροπή για τους πρόσφυγες και τις μεταναστεύσεις και το Γραφείο για το Κοσσυφοπέδιο και τη Μετόχια σχετικά με την υλοποίηση και την παρακολούθηση 13 σχεδίων επιχορήγησης δραστηριοτήτων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των επαναπατριζόμενων από τη διαδικασία επανεισδοχής στη Σερβία και τη στήριξη της βιώσιμης επιστροφής στο Κοσσυφοπέδιο.

Με τη σύσταση μονάδας παρακολούθησης έργων (PMU), το σχέδιο ΤΑ παρείχε βοήθεια στην ΕΕΕ και στα δικαιούχα ιδρύματα για την παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχορηγήσεων που χορηγήθηκαν μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων: EuropeAid/154545/DD/ACT/RS, "Παροχή για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΔΔΙ και των επαναπατριζόμενων από τη διαδικασία επανεισδοχής στη Σερβία και στήριξη της βιώσιμης επιστροφής στο Κοσσυφοπέδιο"

Το έργο θα πρέπει να επιτύχει δύο κύρια αποτελέσματα:

  • Πλήρης εφαρμογή του καθεστώτος επιχορήγησης που προορίζεται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΥΑ και των επαναπατριζόμενων από τη διαδικασία επανεισδοχής στη Σερβία μέσω της παροχής στήριξης σε όλες τις δράσεις εφαρμογής· το PMU παρείχε στήριξη στους δικαιούχους της επιχορήγησης για την ενημερωτική εκστρατεία, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕΕ, καθώς και για δραστηριότητες προβολής και υλικό·
  • Πλήρης εφαρμογή του καθεστώτος επιχορήγησης που προορίζεται για την επιστροφή στο Κοσσυφοπέδιο μέσω της παροχής στήριξης σε όλες τις δράσεις εφαρμογής. Το PMU παρείχε στήριξη στους δικαιούχους της επιχορήγησης για την ενημερωτική εκστρατεία, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στην ΕΕΕ, καθώς και για δραστηριότητες προβολής και υλικό.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Οικουμενική Ανθρωπιστική Οργάνωση (Σερβία)

Canary Wharf Consulting (Ηνωμένο Βασίλειο)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.