FA. B!

FA.B! Οικογενειακή φροντίδα για παιδιά μετανάστες

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση και επέκταση ενός εναλλακτικού συστήματος οικογενειακής φροντίδας για ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες.

Χρηματοδότηση: AMIF Διάρκεια: 01/10/2020 – 30/09/2022  


Πρόκληση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: δικαιώματα τα οποία η Ε.Ε. και τα κράτη - μέλη της πρέπει να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν. Η προστασία των παιδιών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης. Γι' αυτό τον λόγο η προστασία όλων των παιδιών που συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της μετανάστευσης είναι μείζονος σημασίας.

Η οικογενειακή φροντίδα αναγνωρίζεται ως ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της ένταξης και της ευημερίας των παιδιών. Θεωρείται πιο αποτελεσματική σε σχέση με τις μεγαλύτερες δομές για την παροχή στα παιδιά ενός καλύτερου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των αναγκών τους. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA), λιγότερα παιδιά εξαφανίζονται όταν μεγαλώνουν σε ανάδοχες οικογένειες σε σύγκριση με τα κέντρα υποδοχής και τα ιδρύματα. Ο FRA τονίζει επίσης ότι η κατάρτιση των επαγγελματιών εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τη διασφάλιση υψηλότερων προτύπων φροντίδας και προστασίας για τα παιδιά αυτά.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Μεταναστών, τον Νοέμβριο του 2019, υπήρχαν στην Ελλάδα πάνω από 5.270 ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες που ζούσαν σε διάφορους χώρους φιλοξενίας, των οποίων η χρηματοδότηση και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα παραμένουν μια πρόκληση.

Καινοτομία

FA.B! FAmily Based care for children in migration is an initiative aimed at supporting the improvement and expansion of alternative family-based care system for Unaccompanied Migrant Children in Italy, Greece, Spain, Malta and Cyprus, sharing knowledge and expertise on how to provide quality alternative care. Additionally, it aims at strengthening networks and enhancing competences of different actors involved in UMC, in order to make them able to perform all tasks related to promoting the well-being of children.

Δράσεις

Οι συμμετέχουσες χώρες θα μοιραστούν «τεχνογνωσία» και θα ανταλλάξουν γνώσεις σχετικά με τις ορθές πρακτικές, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για την παροχή ποιοτικής εναλλακτικής φροντίδας και εξατομικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν πέντε διήμερες εκδηλώσεις,προκειμένου να δοθεί στους εταίρους και τις οργανώσεις που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες η ευκαιρία να ξεκινήσουν διάλογο με συναδέλφους επαγγελματίες στην Ευρώπη και να ανταλλάσσουν γνώσεις καιπρακτικές. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν πέντε διακρατικά εργαστήρια συγκεκριμένης θεματολογίας (ένα σε κάθε χώρα) με στόχο την αύξηση των επαγγελματικών γνώσεων των εταίρων.

Αυτή η πολιτική επικοινωνίας είναι ένα μέσο που καθορίζει τις ευθύνες και τις δραστηριότητες των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία και περιγράφει λεπτομερώς τα εργαλεία και τους διαύλους επικοινωνίας και διαβούλευσης που θα χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών.

Τα φυλλάδια θα παραχθούν για να δοθούν οι κατάλληλες πληροφορίες για τα ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες, καθώς και για να διαφωτίσουν και να προσεγγίσουν την κοινωνία και τις πιθανές ανάδοχες οικογένειες και τους εθελοντές.

Θα πραγματοποιηθεί ειδική κατάρτιση για τους αρμόδιους επαγγελματίες (προσωπικό, δημόσιοι υπάλληλοι, διευθυντές υπηρεσιών, κοινωνικοί λειτουργοί, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί) σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα παιδιά και σχετικά με τον τρόπο παροχής των υψηλότερων προτύπων φροντίδας και προστασίας σε αυτά τα παιδιά.

Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες για την ανάδοχη φροντίδα των παιδιών μεταναστών θα διοργανωθούν σε 4ωρες συναντήσεις που θα απευθύνονται σε πιθανούς ανάδοχους φροντιστές.

Οι συνεδρίες αυτές θα έχουν ως στόχο να ενημερώσουν τα παιδιά σχετικά με το τι μπορεί να τους προσφέρει το οικογενειακό σύστημα φροντίδας, τι και ποιον θα συναντήσουν στο ταξίδι ένταξής τους και να μοιραστούν τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους.

Θα διατεθούν 10 διαδικτυακά σεμινάρια, εστιασμένα σε θέματα που σχετίζονται με τα ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες και την οικογενειακή φροντίδα, που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το τελικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών και εμπειρογνωμόνων. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου.

Outputs

🎙️ Radio Spot #1 (GR)

🎙️ Radio Spot #2 (GR)

🎥 Video Spot #1 (GR)

🎥 Video Spot #2 (GR)

Λογότυπο AMIF

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
C.I.D.I.S. – ONLUS (Ιταλία)
Λογότυπο HFC Κύπρου
HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER(Κύπρος) 
ISMU (Ιταλία) 
Fundacion porCausa (Ισπανία) 
JRS MALTA (Μάλτα)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.