Νεαροί φροντιστές και κοινωνική επιχειρηματικότητα – Διαθέσιμη online έρευνα

Νεαροί φροντιστές

Νεαροί φροντιστές και κοινωνική επιχειρηματικότητα – Διαθέσιμη online έρευνα

Νεαροί φροντιστές

Οι νεαροί φροντιστές θεωρούνται μια από τις πιο μειονεκτούσες ομάδες στην Ευρώπη. Οι απαιτήσεις του ρόλου τους και το φορτίο που αναλαμβάνουν καθημερινά συχνά τους εμποδίζει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση με άλλους νέους οι οποίοι δεν έχουν αντίστοιχες ευθύνες.

Το ευρωπαϊκό έργο Care2Entrepreneurship, στο οποίο συμμετέχει το ΚΜΟΠ, εφαρμόζει στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη των πρακτικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νεαρών φροντιστών, με σκοπό να τους βοηθήσει να γίνουν επιτυχημένοι κοινωνικοί επιχειρηματίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι διαθέσιμη online η έρευνα με όλα τα ευρήματα, τα αποτελέσματα και τις δράσεις του έργου. Συγκεκριμένα, το σχετικό eBook που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νεαρούς φροντιστές και επαγγελματίες από κάθε συμμετέχουσα χώρα. Περιλαμβάνει επίσης προτάσεις πολιτικής και καλές πρακτικές για τους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους.

Παρά την έλλειψη επίσημων στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των νεαρών φροντιστών στην Ευρώπη, ένα μεγάλο ποσοστό τους παίζει σημαντικό ρόλο στη φροντίδα μελών της οικογένειάς τους που είναι ασθενείς, ανάπηροι ή ευάλωτοι σε καταχρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι ικανότητες και οι ανάγκες τους δεν αναγνωρίζονται στις κοινωνικές πολιτικές, ενώ οι νεαροί φροντιστές δεν τυγχάνουν της δέουσας προσοχής από τους υπεύθυνους χάραξης κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι νεαροί φροντιστές αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Λόγω των περιορισμών που συνδέονται με τον ρόλο τους, πολλοί νέοι και νέες δεν αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την εξασφάλιση της ένταξής τους στην απασχόληση.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτούς τους παράγοντες, το έργο Care2Entrepreneurship αναδεικνύει την επιχειρηματικότητα ως μια βιώσιμη επιλογή για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να επιτύχουν οι νεαροί φροντιστές στόχους όπως η αύξηση της αυτοεκτίμησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η υπέρβαση των εμποδίων για είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Κατεβάστε τα eBooks:

C2E: MAKING IT HAPPEN FOR EUROPE (συνόψεις όλων των εκθέσεων στα Αγγλικά)
https://www.c2eproject.org/download/500/

Full Report C2E: MAKING IT HAPPEN FOR EUROPE (συνόψεις και οι πλήρεις εκθέσεις σε Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Ρουμάνικα)

 

Σχετικά με το έργο

Το C2E, ως υπερεθνικό έργο με στόχο την ενδυνάμωση των νέων, ερευνά και εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές σε ένα παραμελημένο τομέα, αυτόν της στήριξης των νέων.

Ανταποκρινόμενο στις προτεραιότητες της ατζέντας της Λισαβόνας και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που προωθεί την επιχειρηματικότητα ως βασικό συστατικό της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, το C2E απευθύνεται σε νεαρούς φροντιστές ηλικίας 18-30 ετών με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Η μεθοδολογία του έργου έχει σαν επίκεντρο τους νέους και εφαρμόζει στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη πρακτικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νεαρών φροντιστών με σκοπό να τους επιτρέψει να γίνουν επιτυχημένοι κοινωνικοί επιχειρηματίες.

Το έργο υλοποιείται με τον συντονισμό του IARS (Ηνωμένο Βασίλειο) και την συμμετοχή οργανισμών από άλλες τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες: ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Ελλάδα), Asociatia Habilitas – Centru Resurse si Formare Profesionala (Ρουμανία), Anziani e Non Solo – ANS (Ιταλία) και Diesis Coop (Βέλγιο). Το C2E – Care to Entrepreneurship συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αριθμό σύμβασης 2017-3-UK01-KA205-046402.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα C2E – Care to Entrepreneurship, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του www.c2eproject.org ή επικοινωνήστε με το ΚΜΟΠ (email: [email protected], τηλ.: +30 210 3637547)

Leave a comment
or ask for help